Клиенти
Поддръжка
Партньори
Новини
Библиотека
За нас
Контакт
links
English

 

Лицензно споразумение
 
ЛИЦЕНЗ
Интернешънъл рисорс мениджмънт ЕООД (ИРМ ЕООД) предоставя лиценз за работа с Insider® (Продукта), който не е изключителен и не може да се предава. Той дава права за многократна инсталация на продукта, която е достъпна за един (пет, десет…) потребител/и, при
спазване на клаузите, съдържащи се във всички части на това Споразумение.

По свое усмотрение ИРМ ЕООД може да предложи достъп до безплатна пробна версия на продукта чрез своята Интернет страница или отделни свои оторизирани дистрибутори. Използването на тази безплатна пробна версия е възможно при спазването на клаузите, съдържащи се във всички части на това Споразумение, с допълнителното условие, че безплатната версия не е обвързана с предоставянето на техническа поддръжка от страна на ИРМ ЕООД. За получаване на пълни права за използване на софтуера се изисква закупуването на съответния брой лицензи и тяхното регистриране от страна на ИРМ ЕООД.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребителят има право да:
персонализира продуктовия интерфейс и настройките на софтуера, доколкото това е позволено от инсталирания оригинален код на продукта
разработва собствени приложения, които допълват функциите на Продукта

Потребителят няма право да:
създава и разпространява модификации и инструкции за модификация, общи интерфейсни изгледи или езикови пакети
разрешава на трети лица да използват Продукта, освен при горепосочените условия
извършва обратна разработка (reverse engineering), декомпилира, създава производни разработки, базирани на Продукта, за разпространение или използване извън компанията на потребителя, с изключение на разработките, посочени по-горе
използва Продукта по начин, който насърчава или подпомага терористични действия и организации, софтуерното пиратство или всяка друга форма на незаконна или вредителска дейност
изменя и/или премахва каквито и да било знаци и/или етикети, свързани с авторските права на производителя, от която и да било част на кода, както и в заглавията, на който и да било скриптов файл (освен ако не е закупил
пълен лиценз, включващ право за обединяване под собствено едно име и едно лого).
разпространява Продукта
разпространява отделни копия на файлове, библиотеки или други програмни материали, част от продуктовия пакет
разпространява или модифицира графични елементи, изходния код (source code) или каквито и да са части от съдържанието на носителя, на който е получил Продукта, както и да използва, разпространява или модифицира кода на други приложения, комплектовани с Продукта

ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА
Продуктът се предоставя във форма „такъв, какъвто е” и следователно ИРМ ЕООД отказва гаранции, както явни, така и подразбиращи се, от търговски тип, за удовлетворяване на специфични нужди или за непрекъсваемо функциониране на софтуера. Целият риск, свързан с качеството и функционирането на продукта се носи от потребителя. В случай на дефект, потребителят, а не ИРМ ЕООД поема всички разходи по всички сервизни дейности или поправки. ИРМ ЕООД не поема гаранция за каквито и да било повреди, в частност - никакви специални, директни и индиректни повреди или повреди в последствие на използването на продукта като: загуби на печалби, приходи, данни или други неочаквани.
В допълнение, механизмите за сигурност, вградени в Продукта имат специфични ограничения и потребителят е длъжен да прецени дали и доколко те отговарят на
неговите изисквания. Тази валидност на гаранциите представлява важна и неделима част от лицензното споразумение.

СОБСТВЕНОСТ
Собствеността, свързаните с нея права и авторските права над Продукта остават притежание на ИРМ ЕООД. Продуктът е защитен от Закона за авторското право и сродните му права на Р. България и международните спогодби в тази област. Собствеността и свързаните с нея права над съдържанието, произведено с Продукта са притежание на доказуемия собственик и могат да бъдат защитени от
приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Това Споразумение се прекратява от само себе си при нарушаване на ограниченията, включени в него или с писмено известие от страна на ИРМ ЕООД или неин упълномощен представител. При прекратяване потребителят е длъжен да унищожи всички копия на Продукта в рамките на 48 часа. При прекратяване поради
нарушаване на ограниченията на Споразумението ИРМ ЕООД не дължи обезщетения или възстановяване на лицензионни такси, под каквато и да е форма.

ОБЩИ
ИРМ ЕООД си запазва правото да публикува списък на избрани потребители на Продукта. ИРМ ЕООД си запазва правото да променя условията на това Споразумение по всяко време, без обратна сила по отношение на минали версии. Промените в Споразумението ще бъдат обявени от ИРМ ЕООД по електронен път.
Неполучаването на тези промени не ги обезсилва. Актуално копие на Лицензното споразумение може да бъде намерено на ИнтернетНяма да се предоставя техническа поддръжка за разработки на трети страни, включително модификации на кода, общи интерфейсни изгледи или езикови
пакети на който и да било потребител. В случай че, Продуктът е модифициран с помощта на инструкции за модификации на трета страна или по какъвто и да
е друг начин, ИРМ ЕООД има право да откаже техническа поддръжка.

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ (ОПС)
Разрешение за отстраняване или промяна на ОПС се дава от ИРМ ЕООД. Това разрешение дава право единствено за премахване на генерираните ОПС, но не и на тези, съдържащи се в изходния код на Продукта.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Всички противоречия и претенции, произтичащи от това Споразумение или нарушаването му ще бъдат решавани прилагайки действащото право на Република България. Всички спорове, по които страните не могат да се
споразумеят ще бъдат отнасяни до Арбитражния съд на
Българската Търговско – Промишлена Палата, град София.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
Интернешънъл Рисорс Мениджмънт ЕООД, бул. България 60, вх. В, ет. 5, 1680 София. При възникнали въпроси пишете на посочения адрес, на e-mail или се обадете на тел. 02 808 5959.


 
 


Цялата налична информация се съхранява в единна база данни
Многоезичен интерфейс, вкл. българска версия
Лесен за научаване и използване
Разнообразни възможности за групиране, филтриране и експортиране на информация
Удобни контекстни менюта
Възможност за допълнителна персонализация
Интернет функционалност
Възможност за отдалечен достъп чрез VPN
Различни нива на потребителски достъп


Операционна система:

Windows 7
Windows Vista
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP1
Windows XP Professional SP3
Windows XP Media Edition SP

Хардуерни изисквания:
CPU: 2.2 GHz или повече
RAM: 1 GB
HDD: 3 GB свободно място за инсталация
Video: 32-битов цвят, 1240x760

Insider работи с .NET фреймуърк със следните изисквания:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 или по-висока версия.
* Microsoft Internet Explorer 5.01 или по-висока версия.
** Microsoft Windows Installer 2.0
*** Windows Management Instrumentation (WMI)
 

Продукт | Клиенти | Сервиз | Партньори | Новини | За CRM | За нас | Контакт | Начало